ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยพระนอน ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อย้อนกลับ