กองช่าง งานสถานที่

ดำเนินการตั้งเต็นท์ตามหนังสือโรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารฯ ที่ กท 0443.15.6.5/6 เรื่อง ขอสนับสนุนเต็นท์และรถสุขา เพื่อใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน


ย้อนกลับ