กองช่าง ฝ่ายการโยธา

วันที่ 13 พ.ค 60 ปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนจีนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

และดำเนินการเปิดช่องทางการจราจรถนนสายหน้าโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตที่ต้นหูกวางโค้นขวางถนนโดยการเกรดดินให้พ้นทางและขนย้ายออกทิ้ง

วันที่ 15 พ.ค. 60 ขุดลอกทางระบยน้ำเปิดชุมชนกลาโหมเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ

วันที่ 16 พ.ค. 60 ปรับปรุงถนนซอยหลังบ้านพักพายุสถานีรถไฟอยุธยาที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสายเนื่องจากในตกต่อต่อกันหลายวัน

17 พ.ค. 60 ปรับปรุงถนนซอยหลังบ้านพักนายสถานีรถไฟอยุธยาที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสายเนื่องจากในตกติดต่อกันหลายวันต่อจากวันที่ 16 พ.ค.60


ย้อนกลับ