งานสาธารณูปโภค

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ออกดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซมซอยหอรัตนไชย ที่ประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาและดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซมถนนคลองมะขามเรียงฝั่งทิศตะวันตกที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ


ย้อนกลับ