งานสาธารณูปโภค

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคง รื่นเรืองฤทธิ์ ออกดำเนินการ บุกเบิก ถากถางป่า เปิดเป้นทางสาธารณะประโยชน์ ทางเข้า- ออก ชุมชนบ้านเกาะ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ ตามคำร้อง และดำเนินการเกลี่ยปรับพื้นบริเวณหลังพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย เพื่อเตรียมพื้นที่ ไว้ลงหินคลุก 


ย้อนกลับ