งานโครงการกำแพงกั้นน้ำท่วมด้านตะวันตกของชุมชนวังแก้ว อีกไม่นานงานก็เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแบบเพื่อป้องกันนำ้ท่วม


ย้อนกลับ