งานสาธารณูปโภค

*ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีัอยุธยา มอบหมายให้นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินงาน วขุดลอกทางระบายน้ำ ที่ชุมชนวัดป่าโค เพื่อระบายน้ำออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

*วันที่ 26 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561 ดำเนิขุดเจาะ ถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยพีซังวา ตามแนกท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขังผิวจราจรออกทางระบายน้ำสาธารณะ ต่อจากวันที่ 25 ตุลาคม 2561

*วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการผสมมิกสืที่โรงงาน ปุมิกสืซ่อมแซมถนนตามเส้น ผ่านเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงษ์เธอ ในวันอังคาร 6 พ.ย.2561 เวลา 16.00 น. ณ.พระอุโบสถวัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร

 


ย้อนกลับ