เดินรณรงค์ต้านทุจริต คอรัปชั่น

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา อบจ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยได้จัดให้มีการเดินรณรงค์ต้านทุจริต คอรัปชั่น เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมถึงภาคประชาชน ให้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ โครงการ "สตง พบประชาชน"


ย้อนกลับ