การอบรมเชิงปฎิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยง Storke CVD risk score stage โดย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา


ย้อนกลับ