นายกสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ รองสุรินทร์ ผดุงเพียร สท.ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ลงพื้นที่ ให้กองช่างสุขาภิบาลติดเครื่องสูบน้ำประน้ำวัดสระมลฑลเตรียมความพร้อม


ย้อนกลับ