ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

- วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ออกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชุมชน คลองแกลง -ชุมชนเลียงพระตำหนัก ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย 

-วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ฝ่ายโยธางานสาธารณูปโภค ออกดำเนินงานปรับปรุงไหล่ถนนอู่ทองบริเวณหน้าโรงสูบการประปาเทศบาล โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ฝ่ายโยธาสาธารณูปโภค ดำเนินการผสมมิกส์ที่โรงงานพร้อมปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณคอสะพานคอนกรีตเสริเหล็ก สระฆณฑล- สะพานวัดหน้าพระเมรุ ที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ

-วันที่ 28- 30 สิงหาคม 2561 ดำเนินการว่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณหน้าโรงเรียนประตูชัย ทีมีน้ำท่วมขังโดยการขุดรางใระบายน้ำเพื่าอระบายน้ำที่ท่วมขังผิวจราจร

-วันที่ 31  สิงหาคม 2561  ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนคลองมะขามเรียง ฝั่งทิศตะวันหลายวัน ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ และปูมิกส์ถนนอู่ทองบริเวณหน้าตลาดเจ้าพรหม ที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อ

-วันที่ 1 กันยายน 2561 ดำเนินการผสมมิกส์ ที่โรงงาน เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนในวันต่อๆไป

-วันที่ 3 กันยายน 2561 ดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแวม ถนนอู่ทอง บริเวณโค้งวัดธรรมมิกราชถึงหน้าบริเวณตลาดเจ้า่พรหม ที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อ

- วันที่ 4 กันยายน 2561 ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านสวน วัดแม่นางปลื้มบิเวณหน้าค่ายมวยและซ่อมแซมไหล่ถนน สายวัดหน้าพระเมรุ บริเวณที่ทำการชุมชนหน้าพระเมรุ

-วันที่ 5-6 กันยายน 2561 ซ่อมแซม ถนนสายชุมชนคลองแกลง - ชุมชนเลี่ยงพระตำหนักที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อโดยการลงหินคลุก


ย้อนกลับ