ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

*ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซม ถนนป่ามะพร้าว (สาย1) บริเวณหน้า่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อพร้อมกับดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทอง ซอย 28 (ชุมชนวัดตึก)ที่ชำรุดเสียหาย

*วันทีี่่ 18 สิงหาคม 2561 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนซอย ร้านเป็ดสมหมาย ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยางตลอดสาย และดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซมถนนซอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนป้อมเพชร ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

*วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าชุมชนริมวังที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ โดยการรองวัสดุรองพื้นทาง พร้อมลงหินคลุกบดอัดกแน่นตลอดสาย

 

 


ย้อนกลับ