ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล มอบหมายในให้นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนซอยบิ๊กข้าวหมูแดง(ตลาดหัวรอ)ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลาดสาย เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน 


ย้อนกลับ