ภาพกิจกรรม
กองช่าง ให้ช่างมงคลนำรถแม็คโครลอกรางระบายน้ำ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

กองช่าง ให้ช่างมงคลนำรถแม็คโครลอกรางระบายน้ำ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

กองช่างสุขาภิบาล ได้เข้าสูบน้ำชุมชนวัดศาลาปูน

กองช่างสุขาภิบาล ได้เข้าสูบน้ำชุมชนวัดศาลาปูน

ซ่อมเปลี่ยนฝาบ่อแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

ซ่อมเปลี่ยนฝาบ่อแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

กองช่าง ฝ่ายการโยธา

กองช่าง ฝ่ายการโยธา

ทดสอบ

ทดสอบ

พิธีสักการะพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑

พิธีสักการะพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สักการะ 'พระเจ้าอู่ทอง'

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สักการะ 'พระเจ้าอู่ทอง'