ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองการปะปาติดตั้งฝาท่อธนาคาร ไทยพาณิชย์เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองช่างสุขาภิบาลได้ทำการ ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองการปะปาติดตั้งฝาท่อธนาคาร ไทยพาณิชย์เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองช่างสุขาภิบาลได้ทำการ ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์

งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยงานกองช่างสุขาภิบาล ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำตลาดหน้าวังจันทรเกษม

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยงานกองช่างสุขาภิบาล ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำตลาดหน้าวังจันทรเกษม

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมพ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมพ