ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ ชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปรีดีพนมยงค์(โรจนะ) ประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 105 วัตต์ จำนวน 100 โคม จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 14 สาย โครงการปรับปรุงถนนคลองท่อฝั่งตะวันออก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โครงการปรับปรุงถนนคลองท่อฝั่งตะวันตก สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองการศึกษา กองวิชาการฯ และกองช่าง สอบราคาจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียนแบบ 2 / 12 ( มัธยม ) สอบราคาจัดซ่อมเครื่องสูบน้ำ จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนข้างมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยทุ่งแก้ว การจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น แบบ สน.ศท.4/12 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 100 ปี โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค การสอบราคาจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่หมายเลขทะเบียน 81 - 5725 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สอบราคาจ้างซ่อมรถแบคโฮกมายเลขทะเบียน ตค - 170