ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาป้ายโฆษณา ประกวดราคาป้ายโฆษณา สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างเหมาบริการ (โครงการจ้างเหมาการทำความสะอาดทางเท้า และถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) จ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของกองช่างสุขาภิบาล ครั้งที่ 2 สอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประมูลจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน กองการประปา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของกองช่างสุขาภิบาล สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำเสียวัดเสนาสนาราม (PS1) และระบบบำบัดน้ำเสียเพนียดคล้องช้าง จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ประกาศสอบราคาจัดจ้างซื้อวัสดุรายหัว ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน สอบราคาซื้อวัสดุอุกปรณ์และสื่อการเรียนการสอน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ภายในอาคาร 2 - 4 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่อการเรียนการสอน ัประกาศสอบราคาการจัดซื้อหนังสือเรียน ประมูลจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไป LED สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดหน้าพระเมรุ – คลองสระบัว ประมูลให้เช่าป้ายภายในศาลาที่พักผู้โดยสาร ประกาศประมูลป้าย สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สอบราคาจ้างซ่อมรถ จำนวน 6 คัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สอบราคาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงเรียน สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สอบราคาซื้อรถ ราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์