ข่าวประกวดราคา
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน สอบราคาซื้อวัสดุอุกปรณ์และสื่อการเรียนการสอน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ภายในอาคาร 2 - 4 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่อการเรียนการสอน ัประกาศสอบราคาการจัดซื้อหนังสือเรียน ประมูลจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไป LED สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดหน้าพระเมรุ – คลองสระบัว ประมูลให้เช่าป้ายภายในศาลาที่พักผู้โดยสาร ประกาศประมูลป้าย สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สอบราคาจ้างซ่อมรถ จำนวน 6 คัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สอบราคาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงเรียน สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สอบราคาซื้อรถ ราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ ชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปรีดีพนมยงค์(โรจนะ) ประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 105 วัตต์ จำนวน 100 โคม จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 14 สาย โครงการปรับปรุงถนนคลองท่อฝั่งตะวันออก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โครงการปรับปรุงถนนคลองท่อฝั่งตะวันตก สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองการศึกษา กองวิชาการฯ และกองช่าง สอบราคาจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียนแบบ 2 / 12 ( มัธยม ) สอบราคาจัดซ่อมเครื่องสูบน้ำ จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนข้างมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ