นโยบายการบริหารงาน
“นครประวัติศาสตร์ เมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากมลพิษ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ดีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ชุมชนมีความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจดี  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
 
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตามความต้องการของประชาชน 
 1. ปรับปรุงถนน ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลให้ได้มาตราฐาน  รวมทั้งการซ่อมแซมแก้ไขถนนท่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี
 2. ให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ
 3. ปรับปรุงระบบบริหารการจัดการ  เน้นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 4. ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบริการด้านสาธารณสุขและรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
 5. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการดำเนินภารกิจของเทศบาล
 7. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนแออัดในเขตเทศบาล
 8. ให้มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเมืองรวมทั้งชุมชนต่างๆ
 9. ให้บริการด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น
 10. ให้มีการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และ
 11. จัดระบบการจราจรให้เกิดความคล่องตัว