Photo Activity
ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ