Auction News
ราคากลางชุดอุปกรณ์ DLIT ลว 13/12/60 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอความร่วมมือเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2561 ขอความร่วมมือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประมูลจ้างบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างเหมาบริการ (โครงการจ้างเหมาการทำความสะอาดทางเท้า และถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) งานประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประมูลจ้างอิเล็กทอรนิคส์ โครงการทาสีตีเส้นจราจรถนนบางเอียน วัสดุรายหัว-ภาคเรียนที่1.60ใช้จริง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว วัสดุรายหัว-ภาคเรียนที่1.60ไม่มีราคา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 12มิ.ย.2560 ประกาศสอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนผ่าอาคารเรียนพร้อมทาสีภายในภายนอก ปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนจีน ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประกวดราคาป้ายโฆษณา ประกวดราคาป้ายโฆษณา สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จ้างบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างเหมาบริการ (โครงการจ้างเหมาการทำความสะอาดทางเท้า และถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) จ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของกองช่างสุขาภิบาล ครั้งที่ 2 สอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประมูลจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน กองการประปา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของกองช่างสุขาภิบาล สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำเสียวัดเสนาสนาราม (PS1) และระบบบำบัดน้ำเสียเพนียดคล้องช้าง