ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คำถวายพระพร วันที่
1 นายสุระชัย โยธิโน ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 21 ส.ค. 2560
2 นายสุระชัย โยธิโน ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 21 ส.ค. 2560
3 นางสาวชุติมา ควรพิเคราะห์และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2560
4 นางสาวรัตินันทร์ เกิดประทุม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13 ต.ค. 2559
5 นางสาวธนาพร บุญรอดชู ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 12 ต.ค. 2559
6 สุทัศน์ สุขสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17 ก.ย. 2559
7 ณิชนันทน์ มีแม่นวิทย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 8 ก.ย. 2559
8 นาย ศิรพงศ์ สกุลงาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 22 ส.ค. 2559
9 นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2559
10 ทดสอบ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18 ก.ค. 2559